Gå til hoved indhold

Strategien - kort fortalt

Læs om detailhandelen under forandring, det strategiske sigte, strategien samt forslag til konkrete initiativer.

Strategien - kort fortalt

Et indbydende og koncentreret butiks-, kultur- og byliv, hvor servicefunktioner og foreningslivet også kan være, er forudsætningen for levende bydelscentre og er vigtig for både borgere og virksomheder.

Detailhandelen er under forandring

I de senere år er der internationalt og i Danmark sket en række forandringer inden for detailhandelen, som også har betydning for detailhandelen i Gentofte.

  • Indkøbsmønsteret går generelt i retning af at benytte store butikker med større udvalg (indkøbscentre mm.).
  • Internethandel vokser i omfang.
  • Lejeniveauet for erhvervslejemål udfordrer bæredygtigheden for detailhandelen.
  • Især de mindre butikker kan være udsatte.
  • Tomme butikker betyder mindre attraktive forretningsstrøg, som igen betyder, at det bliver sværere at drive de resterende butikker.

Det strategiske sigte

Et indbydende og koncentreret butiks-, kultur- og byliv, hvor servicefunktioner og foreningslivet også kan være, er forudsætningen for levende bydelscentre og er vigtig for både borgere og virksomheder. En by, hvor det er godt at bo, leve og arbejde, tiltrækker og fastholder både borgere og virksomheder. Det er derfor væsentligt at sikre og skabe forudsætninger for at udvikle et aktivt og attraktivt by- og handelsliv.

I Gentofte ligger butikkerne i høj grad koncentreret langs forretningsstrøgene Strandvejen i Hellerup, Jægersborg Allé, Ordrupvej, Gentoftegade, Vangede Bygade og Søborg Hovedgade i Dyssegård bydel. Hvis detailhandelens tilstedeværelse mindskes på forretningsstrøgene, vil en væsentlig del af kommunens lokale egenart og særkende forsvinde. Borgerne vil opleve et mindre oplevelsesrigt nærmiljø og vil være nødsaget til at transportere sig længere væk for at købe ind eller bestille mere på nettet.

Kommunens seks bydelscentre skal fortsat udgøre kernen i Gentoftes detailhandelsstruktur. Butikker skal som udgangspunkt placeres her og dermed understøtte, at bydelscentrene har det pulserende byliv, som gør dem til attraktive indkøbsstrøg. Der kan herudover ligeledes placeres butikker i de områder, der i kommuneplanen er udlagt som lokalcentre.

Det gode, som borgerne oplever ved at have korte afstande til indkøbsmuligheder, skal bevares.

Samtidigt skal samarbejdet udvikles mellem alle relevante aktører – butiksdrivende, butiksejere, café- og restaurationsindehavere, ejendomsejere, borgere, kulturliv, kommune m.fl. Både i det enkelte bydelscenter og de seks bydelscentre imellem.

Strategien

Der er udvalgt fire områder, som skal sættes i fokus for at nå det overordnede mål. Til hvert område knytter sig en række strategiske tiltag.

De strategiske tiltag skal løftes i fællesskab, for at det strategiske sigte bliver indfriet.

Butikslivet i form af en konkurrencedygtig, velfungerende detailhandel i bydelscentrene er udgangspunktet for strategien. Det er i høj grad op til detailhandelen at gøre sig attraktiv for kunderne.

Bylivet i form af tilbud om fællesskab, aktiviteter og gode fysiske rammer for at mødes er væsentligt for at opretholde og udvikle bydelscentrene som de foretrukne handels- og mødesteder.

De fysiske rammer i og omkring butikkerne samt lejeniveauet for butikker har stor betydning for detailhandelens muligheder for at klare sig i konkurrencen. Derfor har ejendomsejerne en vigtig rolle i detailhandelens udvikling.

Det enkelte bydelscenter kan definere og udvikle sin identitet til at udbygge det lokale tilhørsforhold og øge bydelscentrets tiltrækningskraft.

Dette kan ske ved, at de butiksdrivende, butiksejere, café- og restaurationsindehavere, ejendomsejere, borgere, kulturliv, kommune m.fl. forener kræfterne. De butiksdrivende og deres organisationer har her en særlig vigtig rolle i at få et øget samarbejde i stand.

Gennem samarbejde og fælles forståelse i og på tværs af bydelscentrene kan der skabes en synergieffekt, der giver øget værdi for alle.

Idékatalog – forslag til konkrete initiativer

Strategien peger på den vej, Gentofte skal gå for at sikre og udvikle detailhandelen. I idékataloget er samlet en række forslag til konkrete initiativer og aktiviteter, der kan medvirke til at realisere strategien.

Idékataloget er en bruttoliste med idéer fra udvalgsmøder, temamøder, konference, interviews og lignende i forbindelse med udarbejdelsen af detailhandelsstrategien. Idéerne er udtalelser og inspiration fra de enkelte deltagere. Ideerne er således ikke udtryk for prioriterede eller besluttede initiativer og aktiviteter.

Læs idékataloget

Detailhandelsstrukturen i kommuneplanen


Kort visende detailhandelsstrukturen i Gentofte Kommune 
Detailhandelsstrukturen i Gentofte Kommune består af seks bydelscentre,
ti lokalcentre.