Gå til hoved indhold

Butiksliv – stort udvalg og god service

Den gode og koncentrerede butiksforsyning skal sikres og udvikles, så bydelscentrene forbliver attraktive lokale handelsstrøg.

Strategiske tiltag

Nye butikker skal som udgangspunkt placeres i bydelscentrene

Kommunens handelsstrøg med den største koncentration af butikker ligger i de områder, der i kommuneplanen er udpeget som bydelscentre. De seks bydelscentre skal fortsat udgøre kernen i Gentoftes detailhandelsstruktur. Butikker skal som udgangspunkt placeres her, så de kan understøtte, at bydelscentrene har det byliv, som gør dem til attraktive steder at handle.

Der vil fortsat kunne placeres butikker i de områder, der i kommuneplanen er udlagt som lokalcentre.

De mange og forskelligartede butikker i bydelscentrene, der ligger centralt placeret i bydelene, giver borgerne, besøgende og virksomheder let og bekvem adgang til køb af dagligvarer og udvalgsvarer.

De større dagligvarebutikker (supermarkeder) i bydelscentrene er med til at generere en god kundetilstrømning, fordi indkøb i dagligvarebutikker ofte kombineres med indkøb af udvalgsvarer. Den tætte bebyggelsesstruktur i bydelscentrene giver begrænsede muligheder for at indplacere flere supermarkeder, men en placering uden for bydelscentrene (og lokalcentrene) vil svække bydelscentrene som attraktive forretningsstrøg og dermed på længere sigt svække den samlede butiksforsyning i Gentofte.

Bydelscentrene er bl.a. attraktive handelsstrøg, fordi de ligger i boligområderne, så borgerne ikke har langt til indkøb. Den lokale placering gør det muligt at opbygge en tæt kunderelation. Dermed styrkes centrenes konkurrencedygtighed i forhold til handelsstrøg i nabokommuner.

Der skal skabes attraktive og levende handelsstrøg med fokus på fremtidens kunder og brugere

I bydelscentrene skal detailhandelen styrkes ved at arbejde med bydelscentrenes samlede attraktionsværdi for kunderne. Her er nøgleordene dynamik, mangfoldighed og relevans. Øget tiltrækning kan skabes ved at iværksætte aktiviteter, der giver synergi til både at købe og opleve mere.

Den enkelte detailhandelsbutik skal have øje for, hvor fremtidens butik skal være for fortsat at tiltrække kunder – bl.a. ved at have fokus på den unge generations behov og indkøbsvaner, men også andre lokale kundegruppers indkøbsbehov.

Onlinehandelen skal modsvares ved at styrke service, rådgivning og oplevelsesøkonomi i bydelscentrene. Det kan også overvejes at kombinere den fysiske butik med tilbud om nethandel.

Den nærværende og tætte kunderelation er afgørende for butikkernes succes.

Bydelscentrenes butikssammensætning, service og åbningstider skal gøre dem attraktive for kunderne

Der er generelt tilfredshed med butiksudbuddet i Gentofte. Der er dog et udtrykt ønske om et større udvalg. Der er et potentiale for at få flere kunder, idet borgerne i Gentofte også foretager en del af sine indkøb uden for kommunen.

Den store variation i butikssammensætningen i bydelscentrene med mange større og mindre dagligvare- og udvalgsvarebutikker er en efterspurgt kvalitet. Det skal italesættes, hvad butikkerne er gode til snarere end udfordret af, og at Gentofte klarer sig godt.

Detailhandelen og andre aktører kan gennem samarbejde tilstræbe, at der skabes en attraktiv butikssammensætning i bydelscentrene.

Et væsentligt konkurrenceparameter er muligheden for at opbygge en tæt kunderelation og tilpasse butikker og udbud til fremtidens kundebehov. Hertil hører også god service og evt. koordinerede åbningstider.

Butiksfacaderne skal være levende og indbydende

Bydelscentrene skal være interessante for både forbrugere og investorer, således at stueetagerne forbliver et indbydende og sammenhængende butiksstrøg.

Det skal være en god oplevelse at gå i strøggaderne – både i og uden for butikkernes åbningstider. Smukke og interessante vinduesudstillinger bidrager til at gøre strøggaderne til indbydende byrum.

Udearealer skal kunne benyttes til handel

Små og store pladser skal kunne udnyttes fleksibelt til opstilling af salgsboder og lignende, således at de bliver et aktiv for detailhandelen. Der skal være mod og vilje til at skabe nye initiativer.

I forbindelse med disse aktiviteter skal der tages hensyn til den almindelige færdsel, tilgængelighed og beboerne.

Der skal tilstræbes god tilgængelighed, fremkommelighed og trafiksikkerhed for alle

Fremkommelighed for alle typer trafikanter (gående, cyklende, bilister og personer med funktionsnedsættelse) er sammen med god mulighed for parkering af biler og cykler vigtige parametre for, at detailhandelen trives i bydelscentrene.

Der skal bl.a. være fokus på sikkerheden for personer, der færdes på torve, pladser, fortove, veje og cykelstier. Det gælder også når der afholdes arrangementer.